โครงการ “ชุมชนร่วมใจ ป้องภัยไข้เลือดออก”

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในตำบลกอตอตือร๊ะ ในช่วง ๒ เดือนที่ผ่านมา มีแนวโน้มสูงขึ้น และมีสถิติการเกิดโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นในช่วงหน้าฝน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกอตอตือร๊ะ
จึงจัดทำโครงการ “ชุมชนร่วมใจ  ป้องภัยไข้เลือดออก” ขึ้น  เพื่อสร้างความตระหนักต่อการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน โดยมีนักเรียน อสม. และชาวบ้านบางส่วนร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในครั้งนี้ด้วย
ผู้อำนวยการ รพ.สต.กอตอตือร๊ะ


นางรอกีเยาะ เซ็งมีดี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลกอตอตือร๊ะ