โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ


           ขอประชาสัมพันธ์รากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดค่ะ สำหรับผู้สูงอายุหรือคนวัยทำงานที่สวมฟันปลอมทั้งปาก แล้วเกิดปัญหาฟันปลอมหลุดง่าย และบดเคี้ยวอาหารไม่สะดวก สามารถเจ้าร่วมโครงการกับเราได้ โดยชื่อโครงการมีชื่อว่า โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  80  พรรษา  5  ธันวาคม  2550"  โดยความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีทันตกรรมขั้นสูง กับ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันทันตกรรม และผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ผู้ป่วยที่ใส่ฟันเทียมถอดได้ทั้งปาก
2. ผู้ป่วยที่สามารถใช้ฟันเทียมได้ดีแต่มีปัญหาในด้านการยึดอยู่ของฟันเทียม
3. ผู้ป่วยที่มีสุขภาพกายแข็งแรงดีสามารถผ่าตัดได้ และไม่พบกรณีต้องห้าม  ดังต่อไปนี้
           -      ผู้ป่วยโรคจิต
           -      มีปัญหาเรื่องการแข็งตัวของเลือด (Bleeding disorder) ที่ควบคุมไม่ได้
           -      เป็นโรคทางระรบบที่ควบคุมได้ไม่ดี ตั้งแต่ ASA III ขึ้นไป
           -      สูบบุหรี่จัด (Heavy smoker สูบ 20 มวนหรือมากกว่า / วัน ) หรือมีประวัติสูบบุหรี่จัดภายใน 5 ปี ที่ผ่านมา
           -      ผู้ป่วยที่ใช้ยา bisphosphanate
           -      ผู้ป่วยหลังได้รับฉายรังงสีรักษาบริเวณกระดูกขากรรไกรและลำคอ
           -      ผู้ป่วยที่ไม่สามารถดูแลสุขภาพช่องปากและฟันเทียมให้อยู่ในสภาพที่ดีได้
           -      ผู้ป่วยที่มีทัศนคติที่ดีต่อการใส่ฟัน เข้าใจขั้นตอนการรักษา การใช้งานรากฟันเทียมๆ ตลอดจนสามารถดูแล รักษาฟันเทียมและอุปกรณ์ต่างๆได้
           -     ผู้ป่วยที่สามารถรองรับค่าใช้จ่ายส่วนยางรอง (O-ring) และอื่นๆในอนาคตที่ต้องเปลี่ยน
           -     ผู้ป่วยสามารถมารับการรักษาและติดตามผลได้ตามเวลาสนใจติดต่อสามารถมาติดได้ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกอตอตือร๊ะ หรือโทรศัพท์หมายเลข 073-37042
VDO สัมภาษณ์ผู้ป่วยโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ

VDO การดูแลรักษารากฟันเทียมงานระบาดวิทยา

srrt_logo

คำสั่งแต่งตั้งทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) เครือข่ายตำบลกอตอตือร๊ะ


ระบบรายงานicon_graph


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้อำนวยการ รพ.สต.กอตอตือร๊ะ


นางรอกีเยาะ เซ็งมีดี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลกอตอตือร๊ะ