ตรวจสุขภาพ การแพทย์เคลื่อนที่ ร่วม 3 ฝ่าย

กิจกรรมการตรวจสุขภาพ การแพทย์เคลื่อนที่ ร่วม 3 ฝ่าย

ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา โดย กอ.รมน. , ศอ.บต. และกระทรวงสาธารณสุขร่วมจัดขึ้น ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 รพ.สต.กอตอตือร๊ะ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดกรรมกิจกรรม มีประชาชนสนใจมาร่วมตรวจสุขภาพเป็นจำนวนมาก (ประมาณ 400 คน)


ผู้อำนวยการ รพ.สต.กอตอตือร๊ะ


นางรอกีเยาะ เซ็งมีดี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลกอตอตือร๊ะ