Ads 468x60px

วิสัยทัศน์ / พันธกิจวิสัยทัศน์
  เราจะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ให้บริการอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน  สู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้นแบบ

พันธกิจ
 1. ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยทีมงานสหวิชาชีพ ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม
 2. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร โดยใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ เพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว
 3. พัฒนากลวิธีในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีสุขภาพ
 4. สร้างหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ

กลยุทธ์

 1. พัฒนาคุณภาพสถานบริการและระบบบริการให้ได้การรับรองคุณภาพ
 2. กระจายบริการสุขภาพเข้าสู่ชุมชนและเพิ่มประสิทธิภาพเชิงรุก
 3. สนับสนุนให้ชุมชน องค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของชุมชน
 4. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายใต้เครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ
 5. เพิ่มทางเลือกในการบริการสุขภาพ เสริมสร้างระบบการคุ้มครองผู้บริโภค
 6. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
 7. ป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่


จุดมุ่งหมาย

 1. ประชาชนมีสุขภาพดีโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุภาพและสามารถเข้าถึงบริหารเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียม
 2. สถานบริการพัฒนาคุณภาพได้มาตรฐาน
 3. ผู้รับบริการให้ความเชื่อถือ มีความพึงใจและใช้บริการ


เข็มมุ่งการพัฒนาคุณภาพบริการ "ร่วมใจพัฒนา  แก้ปัญหาเป็นระบบ"

ตัวชี้วัด

 1. สัดส่วน OP  ของ รพ.สต. มากกว่า  0.88
 2. รพ.สต.ผ่านเกณฑ์  PCA.
 3. รพ.สต.ผ่านเกณฑ์  การประเมิน 3S (3 ดี)
 4. รพ.สต.ผ่านเกณฑ์  การประเมินคุณภาพด้าน IC
 5. รพ.สต.ผ่านเกณฑ์  การประเมินคุณภาพเวชภัณฑ์ยา และเวชภัณฑ์มิใช่ยา
 6. รพ.สต.ผ่านเกณฑ์  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ร้อยละ 95


วัฒนธรรมองค์กร

 1. ทำงานอย่างมีความสุข
 2. บุคลากรสาธารณสุขเป็นต้นแบบผู้นำด้านการสร้างสุขภาพ
 3. ให้บริการโดยยึดถือหลักเสมอภาค

ค่านิยมองค์กร
ใฝ่เรียนรู้  มุ่งสู่คุณภาพ