ประชุม อสม. ประจำเดือน มิ.ย. 2557

วันที่ 17 มิ.ย. 2557  จัดประชุม อสม.ประจำเดือน ครั้งที่ 6/2557  ซึ่งได้เกียรติจาก ท่านนายอำเภอรามัน (นายปรีชา ชนะกิจกำจร) และสาธารณสุขอำเภอรามัน (นายมะยากี  กาเจ) มาร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

เนื้อหาสาระในการประชุมครั้งนี้มีดังนี้
 1. การเตรียความพร้อมรับการประเมิน รพ.สต.ดีเด่น
  • ความสะอาด รพ.สต.
  • การต้อนรับ
  • การเตรียมอาหารว่าง/เครื่องดื่ม
  • การเตรียมอาหารเที่ยง
 2. การเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดในชุมชน
  • โรคไข้เลือดออก
  • โรคฉี่หนู
  • โรคคอตีบ
  • โรคมือเท้าปาก
  • โรคตาแดง
 3. การเชิญชวน/รณรงค์ ให้กลุ่มเป้าหมายหลักมารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ที่ รพ.สต.กอตอตือร๊ะ
  • ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตวายเรื้อรัง มะเร็งที่กำลังรับเคมีบำบัด เบาหวาน ธาลัสซีเมีย และภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมทั้งผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ 
  • ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป
  • ผู้มีน้ำหนักตัวมากกว่า 100 กิโลกรัม 
  • ผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 
  • เด็กอายุ 6 เดือน - 2 ปี 
  • หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 
  • บุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ที่ให้การดูแลรักษาผู้เจ็บป่วย 

พ่นหมอกควัน ในโรงเรียน พื้นที่รับผิดชอบ

พ่นหมอกควัน กำจัดยุงตัวเต็มวัย  พร้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุลายในโรงเรียนเขตรับผิดชอบ รพ.สต.กตอตือร๊ะ  ได้แก่บ้านกอตอตือร๊ะ ,  โรงเรียนบ้านคูวอ  และโรงเรียนบ้านกาดือแป  ตำบลกอตอตือร๊ะ  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา  ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากครู  นักเรียน  และบุคคลากรในโรงเรียนได้เป็นอย่างดีร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนามัสยิดบ้านปาแตตรวจสุขภาพคัดกรองโรค และร่วมกันทำกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมมัสยิดอิสลาฮุดดีน บ้านปาแต และบริเวณโดยรอบ


ผู้อำนวยการ รพ.สต.กอตอตือร๊ะ


นางรอกีเยาะ เซ็งมีดี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลกอตอตือร๊ะ