กองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่น (กองทุนสุขภาพตำบลกอตอตือร๊ะ)

ผู้อำนวยการ รพ.สต.กอตอตือร๊ะ


นางรอกีเยาะ เซ็งมีดี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลกอตอตือร๊ะ