ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนามัสยิดบ้านปาแตตรวจสุขภาพคัดกรองโรค และร่วมกันทำกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมมัสยิดอิสลาฮุดดีน บ้านปาแต และบริเวณโดยรอบ


ผู้อำนวยการ รพ.สต.กอตอตือร๊ะ


นางรอกีเยาะ เซ็งมีดี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลกอตอตือร๊ะ