งานเลี้ยงขอบคุณ ภาคีเครือข่าย

จากการดำเนินงานเพื่อเตรียมการประกวด รพ.สต.ดีเด่น ระดับจังหวัด (ทำให้รพ.สต.กอตอตือร๊ะ ได้รับเป็น รพ.สต.ระดับจังหวัด) และรเตรียมการประกวดะดับเขต ได้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากหลากหลาย รพ.สต. สสอ.  และภาคีเครือข่าย วันนี้ (30 กันยายน 2557) ขอจึงจัดเลี้ยงอาหารขอบคุณ เพื่อตอบแทนน้ำใจความความดีที่มอบให้ รพ.สต.กอตอตือร๊ะ ได้รับการยอมรับ


โครงการ “ชุมชนร่วมใจ ป้องภัยไข้เลือดออก”

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในตำบลกอตอตือร๊ะ ในช่วง ๒ เดือนที่ผ่านมา มีแนวโน้มสูงขึ้น และมีสถิติการเกิดโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นในช่วงหน้าฝน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกอตอตือร๊ะ
จึงจัดทำโครงการ “ชุมชนร่วมใจ  ป้องภัยไข้เลือดออก” ขึ้น  เพื่อสร้างความตระหนักต่อการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน โดยมีนักเรียน อสม. และชาวบ้านบางส่วนร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในครั้งนี้ด้วย
ผู้อำนวยการ รพ.สต.กอตอตือร๊ะ


นางรอกีเยาะ เซ็งมีดี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลกอตอตือร๊ะ