วิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์
-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพได้มาตรฐาน ผสานการมีส่วนร่วม มุ่งเน้นชุมชนมีสุขภาพดี

พันธกิจ
1 ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยทีมงานสหวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม
2 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว
3 พัฒนากลวิธีในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีสุขภาพ
4 สร้างหลักประกันสุขภาพให้คลอบคลุมทุกกลุ่มอายุ

กลยุทธ์
1 พัฒนาคุณภาพสถานบริการและระบบบริการให้ได้การรับรองคุณภาพ
2 กระจายบริการสุขภาพเข้าสู่ชุมชนและเพิ่มประสิทธิภาพเชิงรุก
3 สนับสนุนให้ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของชุมชน
4 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ
5 เพิ่มทางเลือกในการบริการสุขภาพเสริมสร้างระบบการคุ้มครองผู้บริโภค
6 พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
7 ป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่

จุดมุ่งหมาย
1 ประชาชนมีสุขภาพดีโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพและสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียม
2 สถานบริการพัฒนาคุณภาพได้มาตรฐาน และผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
3 ผู้รับบริการให้ความเชื่อถือ มีความพึงพอใจและใช้บริการ
   
เข็มมุ่งการพัฒนาคุณภาพบริการ 
“ร่วมใจพัฒนา แก้ปัญหาเป็นระบบ ”

วัฒนธรรมองค์กร
1 ทำงานอย่างมีความสุข
2 มีความรับผิดชอบในบทบาทและหน้าที่
3 ให้บริการโดยยึดถือหลักเสมอภาค
4 บุคลากรสาธารณสุขเป็นต้นแบบผู้นำด้านการสร้างสุขภาพ

ผู้อำนวยการ รพ.สต.กอตอตือร๊ะ


นางรอกีเยาะ เซ็งมีดี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลกอตอตือร๊ะ